Atnaujinta: 2021-06-03

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Šioje BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro privatumo politikoje rasite
  informaciją apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus ir
  tvarką naudojantis BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro interneto svetaine www.saviraiskoscentras.lt
  (toliau – Interneto svetainė).
 • Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu
  pateikdami BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.
 • Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos
  Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

II. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAME JUOS TVARKYDAMI?

 • BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro gauna ir saugo informaciją, kurią
  pateikiate interneto svetainėje joje lankydamiesi:
  • Jūsų vardą, pavardę, atvaizdą, kontaktinius duomenis ir bet kokią kitą Jūsų
   pateikiamą informaciją, kurią patys suteikiate norėdami su mumis susisiekti ir pildydami užklausos formą interneto svetainėje. Šiuos duomenis tvarkome siekdami susisiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų užklausas, pateiktas naudojantis mūsų interneto svetaine.
 • Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetainėje, bus naudojami tikslams,
  nurodytiems šioje privatumo politikoje.

III. KOKIAIS PRINCIPAI VADOVAUJAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS?

 • Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
  • asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti
   tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
  • asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  • asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo,
   nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymą;
  • asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau
   tvarkyti;
  • renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo
   principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
  • asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų
   galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines
   ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą
   reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

IV. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 • Jūs turite teisę:
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus,
   papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo
   veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
  • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė
   apriboti);
  • Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais
   sutikimai buvo pateikti;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos
  centrą raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu info@saviraiskoscentras.lt, įteikdami prašymą asmeniškai arba paštu adresu Smiltelės g. 22-1, Klaipėda.
 • Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi
  būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą.
 • Savo teises galite įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas
  prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikuoti, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 • Gavusi Jūsų prašymą, BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras ne vėliau kaip
  per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras gali atsisakyti tenkinti prašymą
  motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą
  reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

V. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 • BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro neperduoda jokių Jūsų asmens
  duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.
 • BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras turi teisę pasitelkti partnerius, kurie
  padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis.
  Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

VI. KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

 • BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro interneto svetainėje gali būti pateiktos
  nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • BĮ Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras turi teisę atlikti Privatumo politikos
  papildymus ar pakeitimus, paskelbdama juos interneto svetainėje.
 • Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto
  svetainėje dienos.
 • Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu
  paštu adresu info@saviraiskoscentras.lt arba paštu adresu Smiltelės 22-1, Klaipėda.

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:

UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919,

Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius

Tel.: +370 5 254 8240,

El. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt

Atsisiųsti